Στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας τίμησαν τον Μίκη Θεοδωράκη

[]
window.addEventListener(t,e.userEventListener,e.eventOptions)))}_removeUserInteractionListener(e){this.triggerEvents.forEach((t=>window.removeEventListener(t,e.userEventListener,e.eventOptions)))}triggerListener(){this._removeUserInteractionListener(this),”loading”===document.readyState?document.addEventListener(“DOMContentLoaded”,this._loadEverythingNow.bind(this)):this._loadEverythingNow()}async _loadEverythingNow(){this._delayEventListeners(),this._delayJQueryReady(this),this._handleDocumentWrite(),this._registerAllDelayedScripts(),this._preloadAllScripts(),await this._loadScriptsFromList(this.delayedScripts.normal),await this._loadScriptsFromList(this.delayedScripts.defer),await this._loadScriptsFromList(this.delayedScripts.async),await this._triggerDOMContentLoaded(),await this._triggerWindowLoad(),window.dispatchEvent(new Event(“rocket-allScriptsLoaded”))}_registerAllDelayedScripts(){document.querySelectorAll(“script[type=rocketlazyloadscript]”).forEach((e=>{e.hasAttribute(“src”)?e.hasAttribute(“async”)&&!1!==e.async?this.delayedScripts.async.push(e):e.hasAttribute(“defer”)&&!1!==e.defer||”module”===e.getAttribute(“data-rocket-type”)?this.delayedScripts.defer.push(e):this.delayedScripts.normal.push(e):this.delayedScripts.normal.push(e)}))}async _transformScript(e){return await this._requestAnimFrame(),new Promise((t=>{const n=document.createElement(“script”);let r;[…e.attributes].forEach((e=>{let t=e.nodeName;”type”!==t&&(“data-rocket-type”===t&&(t=”type”,r=e.nodeValue),n.setAttribute(t,e.nodeValue))})),e.hasAttribute(“src”)?(n.addEventListener(“load”,t),n.addEventListener(“error”,t)):(n.text=e.text,t()),e.parentNode.replaceChild(n,e)}))}async _loadScriptsFromList(e){const t=e.shift();return t?(await this._transformScript(t),this._loadScriptsFromList(e)):Promise.resolve()}_preloadAllScripts(){var e=document.createDocumentFragment();[…this.delayedScripts.normal,…this.delayedScripts.defer,…this.delayedScripts.async].forEach((t=>{const n=t.getAttribute(“src”);if(n){const t=document.createElement(“link”);t.href=n,t.rel=”preload”,t.as=”script”,e.appendChild(t)}})),document.head.appendChild(e)}_delayEventListeners(){let e={};function t(t,n){!function(t){function n(n){return e[t].eventsToRewrite.indexOf(n)>=0?”rocket-“+n:n}e[t]||(e[t]={originalFunctions:{add:t.addEventListener,remove:t.removeEventListener},eventsToRewrite:[]},t.addEventListener=function(){arguments[0]=n(arguments[0]),e[t].originalFunctions.add.apply(t,arguments)},t.removeEventListener=function(){arguments[0]=n(arguments[0]),e[t].originalFunctions.remove.apply(t,arguments)})}(t),e[t].eventsToRewrite.push(n)}function n(e,t){let n=e[t];Object.defineProperty(e,t,{get:()=>n||function(){},set(r){e[“rocket”+t]=n=r}})}t(document,”DOMContentLoaded”),t(window,”DOMContentLoaded”),t(window,”load”),t(window,”pageshow”),t(document,”readystatechange”),n(document,”onreadystatechange”),n(window,”onload”),n(window,”onpageshow”)}_delayJQueryReady(e){let t=window.jQuery;Object.defineProperty(window,”jQuery”,{get:()=>t,set(n){if(n&&n.fn&&!e.allJQueries.includes(n)){n.fn.ready=n.fn.init.prototype.ready=function(t){e.domReadyFired?t.bind(document)(n):document.addEventListener(“rocket-DOMContentLoaded”,(()=>t.bind(document)(n)))};const t=n.fn.on;n.fn.on=n.fn.init.prototype.on=function(){if(this[0]===window){function e(e){return e.split(” “).map((e=>”load”===e||0===e.indexOf(“load.”)?”rocket-jquery-load”:e)).join(” “)}”string”==typeof arguments[0]||arguments[0]instanceof String?arguments[0]=e(arguments[0]):”object”==typeof arguments[0]&&Object.keys(arguments[0]).forEach((t=>{delete Object.assign(arguments[0],{[e(t)]:arguments[0][t]})[t]}))}return t.apply(this,arguments),this},e.allJQueries.push(n)}t=n}})}async _triggerDOMContentLoaded(){this.domReadyFired=!0,await this._requestAnimFrame(),document.dispatchEvent(new Event(“rocket-DOMContentLoaded”)),await this._requestAnimFrame(),window.dispatchEvent(new Event(“rocket-DOMContentLoaded”)),await this._requestAnimFrame(),document.dispatchEvent(new Event(“rocket-readystatechange”)),await this._requestAnimFrame(),document.rocketonreadystatechange&&document.rocketonreadystatechange()}async _triggerWindowLoad(){await this._requestAnimFrame(),window.dispatchEvent(new Event(“rocket-load”)),await this._requestAnimFrame(),window.rocketonload&&window.rocketonload(),await this._requestAnimFrame(),this.allJQueries.forEach((e=>e(window).trigger(“rocket-jquery-load”))),window.dispatchEvent(new Event(“rocket-pageshow”)),await this._requestAnimFrame(),window.rocketonpageshow&&window.rocketonpageshow()}_handleDocumentWrite(){const e=new Map;document.write=document.writeln=function(t){const n=document.currentScript,r=document.createRange(),i=n.parentElement;let o=e.get(n);void 0===o&&(o=n.nextSibling,e.set(n,o));const a=document.createDocumentFragment();r.setStart(a,0),a.appendChild(r.createContextualFragment(t)),i.insertBefore(a,o)}}async _requestAnimFrame(){return new Promise((e=>requestAnimationFrame(e)))}static run(){const e=new RocketLazyLoadScripts([“keydown”,”mousemove”,”touchmove”,”touchstart”,”touchend”,”wheel”]);e._addUserInteractionListener(e)}}RocketLazyLoadScripts.run(); ]]>=0&&!i&&t.passiveOption;”createEvent”in t.doc?e.addEventListener(o,n[o],a):”fireEvent”in t.doc&&e.attachEvent(“on”+o,n[o])}},t.removeEvents=function(e,n){for(var i in n)”createEvent”in t.doc?e.removeEventListener(i,n[i]):”fireEvent”in t.doc&&e.detachEvent(“on”+i,n[i])},t.triggerEvents=function(e,n,i){var o;i=i||{detail:null};return”createEvent”in t.doc?(!(o=t.doc.createEvent(“CustomEvent”)||new CustomEvent(n)).initCustomEvent||o.initCustomEvent(n,!0,!1,i),void e.dispatchEvent(o)):”fireEvent”in t.doc?((o=t.doc.createEventObject()).eventType=n,void e.fireEvent(“on”+o.eventType,o)):void 0},t.getParents=function(e,n){void 0===n&&(n=t.doc);for(var i=[],o=e.parentNode,a=!1;!a;)if(o){var s=o;s.querySelectorAll(n).length?a=!0:(i.push(s),o=s.parentNode)}else i=[],a=!0;return i},t.forEach=function(t,e,n){for(var i=0,o=t.length;i1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;return function(o,a){var s=n[a];a=encodeURIComponent(a);var…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο