Διαφήμιση CONN-X Εξοχικό
http://diafhmiseis.gr/ Διαφήμιση CONN-X 2011 Εξοχικό | Το τραγούδι λέγεται Bella Notte και είναι του 1955 – μάλλον έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το version: http://www.youtube.com/watch?v=ZMY_emCQFLc

{Διαφήμιση CONN-X Εξοχικό

Source