Γερή «ξανάστροφη» στην ανερμάτιστη και κοινωνικά αστοιχείωτη Σάσα Σταμάτη από την Καίτη Γαρμπή.

[]
3){}else if(funcs.length===3){func=window[funcs[0]][funcs[1]][funcs[2]];}else if(funcs.length===2){func=window[funcs[0]][funcs[1]];}else{func=window[self.funcName];} if(typeof func!==’undefined’&&func!==null){func.apply(null,this.parameters);} if(self.deleteWhenComplete===true)delete items[name];if(self.isBlock===true){log(“—– F’D: “+self.name);processAll();}}},file:function(name,path,isBlock,blockedBy,async,defer,proceedIfError){var self=this;this.name=name;this.path=path;this.async=async;this.defer=defer;this.isBlock=isBlock;this.blockedBy=blockedBy;this.isInitialized=false;this.isError=false;this.isComplete=false;this.proceedIfError=proceedIfError;this.isTimeDelay=false;this.process=function(){self.isInitialized=true;log(“… file = “+name);var scr=document.createElement(‘script’);scr.src=path;if(async===true)scr.async=true;else if(defer===true)scr.defer=true;scr.onerror=function(){log(“—– ERR’D: “+self.name);self.isError=true;if(self.isBlock===true){processAll();}};scr.onreadystatechange=scr.onload=function(){var state=scr.readyState;log(“—– F’D: “+self.name);if((!state||/loaded|complete/.test(state))){self.isComplete=true;if(self.isBlock===true){processAll();}}};document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(scr);}},fileLoaded:function(name,isComplete){this.name=name;this.path=””;this.async=false;this.defer=false;this.isBlock=false;this.blockedBy=[];this.isInitialized=true;this.isError=false;this.isComplete=isComplete;this.proceedIfError=false;this.isTimeDelay=false;this.process=function(){};}};function init(){window.addEventListener(“load”,function(){setTimeout(function(){timeDelayFired=true;log(‘TDELAY —–‘);processAll();},5000);},false);} function addFile(name,path,isBlock,blockedBy,async,defer,proceedIfError,priority){var item=new obj.file(name,path,isBlock,blockedBy,async,defer,proceedIfError);if(priority===true){hpItems[name]=item}else{lpItems[name]=item} items[name]=item;checkIfBlocked(item);} function setallowLoad(settobool){allowLoad=settobool} function addFunc(name,func,parameters,isBlock,blockedBy,autoInc,deleteWhenComplete,proceedIfError,priority){if(autoInc===true)name=name+”_”+incr++;var item=new obj.func(name,func,parameters,isBlock,blockedBy,deleteWhenComplete,proceedIfError);if(priority===true){hpItems[name]=item}else{lpItems[name]=item} items[name]=item;checkIfBlocked(item);} function addTimeDelayFile(name,path){var item=new obj.file(name,path,false,[],false,false,true);item.isTimeDelay=true;log(name+’ … ‘+’ FILE! TDELAY’);lpItems[name]=item;items[name]=item;checkIfBlocked(item);} function addTimeDelayFunc(name,func,parameters){var item=new obj.func(name,func,parameters,false,[],true,true);item.isTimeDelay=true;log(name+’ … ‘+’ FUNCTION! TDELAY’);lpItems[name]=item;items[name]=item;checkIfBlocked(item);} function checkIfBlocked(item){if(isBlocked(item)===true||allowLoad==false)return;item.process();} function isBlocked(item){if(item.isTimeDelay===true&&timeDelayFired===false){log(item.name+” blocked = TIME DELAY!”);return true;} if(item.blockedBy instanceof Array){for(var i=0;i200)return;log(“let’s go”);processItems(hpItems);processItems(lpItems);} function processItems(list){for(var i in list){if(list.hasOwnProperty(i)===false)continue;var item=list[i];if(item.isComplete===true||isBlocked(item)||item.isInitialized===true||item.isError===true){if(item.isError===true){log(item.name+’: error’)}else if(item.isComplete===true){log(item.name+’: complete already’)}else if(item.isInitialized===true){log(item.name+’: initialized already’)}}else{item.process();}}} init();return{addFile:addFile,addDelayFile:addTimeDelayFile,addFunc:addFunc,addDelayFunc:addTimeDelayFunc,items:items,processAll:processAll,setallowLoad:setallowLoad,markLoaded:markLoaded,logWhatsBlocked:logWhatsBlocked,};})();__ez.evt.add=function(e,t,n){e.addEventListener?e.addEventListener(t,n,!1):e.attachEvent?e.attachEvent(“on”+t,n):e[“on”+t]=n()},__ez.evt.remove=function(e,t,n){e.removeEventListener?e.removeEventListener(t,n,!1):e.detachEvent?e.detachEvent(“on”+t,n):delete e[“on”+t]};__ez.script.add=function(e){var t=document.createElement(“script”);t.src=e,t.async=!0,t.type=”text/javascript”,document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(t)};__ez.dot={};__ez.vep=(function(){var pixels=[],pxURL=”/detroitchicago/grapefruit.gif”;function AddPixel(vID,pixelData){if(__ez.dot.isDefined(vID)&&__ez.dot.isValid(pixelData)){pixels.push({type:’video’,video_impression_id:vID,domain_id:__ez.dot.getDID(),t_epoch:__ez.dot.getEpoch(0),data:__ez.dot.dataToStr(pixelData)});}} function Fire(){if(typeof document.visibilityState!==’undefined’&&document.visibilityState===”prerender”){return;} if(__ez.dot.isDefined(pixels)&&pixels.length>0){while(pixels.length>0){var j=5;if(j>pixels.length){j=pixels.length;} var pushPixels=pixels.splice(0,j);var pixelURL=__ez.dot.getURL(pxURL)+”?orig=”+(__ez.template.isOrig===true?1:0)+”&v=”+btoa(JSON.stringify(pushPixels));__ez.dot.Fire(pixelURL);}} pixels=[];} return{Add:AddPixel,Fire:Fire};})();]]>0){var allPixels=[pixels.filter(function(pixel){return pixel.is_orig}),pixels.filter(function(pixel){return!pixel.is_orig})];allPixels.forEach(function(pixels){while(pixels.length>0){var isOrig=pixels[0].is_orig||false;var j=5;if(j>pixels.length){j=pixels.length;} var pushPixels=pixels.splice(0,j);var pixelURL=__ez.dot.getURL(pxURL)+”?orig=”+(isOrig===true?1:0)+”&sts=”+btoa(JSON.stringify(pushPixels));if(typeof window.isAmp!==’undefined’&&isAmp&&typeof…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο